Regulamin


Odludomki

Smerek 94 38-607 Smerek

                                                                             e-mail: [email protected] tel. +48 602305007

                                                                              www.odludomki.pl     facebook.com/odludomki

                                                                                                      Instagram:odludomki

 

Regulamin pobytu gości w domkach całorocznych Odludomki i  klauzula informacyjna RODO

Witamy państwa serdecznie w naszym domu i życzymy miłego pobytu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz spokojnego pobytu naszych gości zapraszamy do zapoznania się z regulaminem .Po zapoznaniu się z jego treścią prosimy o poświadczenie podpisem.

Niniejszy regulamin zostaje wydany przez właściciela obiektu w celu zapewnienia porządku bezpieczeństwa gości oraz ich mienia .Niniejszy regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych.

 1. Domki wynajmowane są na doby, nocleg rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy o 11:00 dnia następnego.
 2. Rezerwacji pobytu można dokonać telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wstepna rezerwacja  obowiązuje do 3 dni roboczych .Podczas dokonywania rezerwacji osoba wynajmująca zwana dalej gościem określa czas swojego pobytu.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50% z całości ustalonej kwoty .Z pozostałej należności rozliczacie się państwo gotówką w dzień przyjazdu .Nie ma możliwości płacenia kartami płatniczymi, numer konta: 60 1240 4650 1111 0000 5159 3579 BANK PEKAO S.A. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko rezerwującego, oraz termin pobytu. Brak uiszczenia zadatku jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji noclegu.
 4. Zadatek jest bezzwrotny chyba że rezygnacja z rezerwacji nastąpi najpóźniej na 30 dni przed zaplanowanym rozpoczęciem pobytu. W takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu .Zwrot zadatku nie dotyczy (długiego weekendu Majowego Czerwcowego Bożego Narodzenia Sylwestra oraz wakacji) w tych okresach zadatek przepada.
 5. Jeśli zdecydują się państwo na przerwanie pobytu w domkach wcześniej nie przysługuje państwu zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić pod numerem 602 305 007 do 10:00 dnia w którym upływa termin najmu domku. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia gościa na  przedłużenie najmu w przypadku braku wolnych miejsc.
 7. Gość nie ma prawa przekazać zwalnianego przez siebie domku innym osobom.
 8. Osoby niebędące gośćmi domku (nie meldowanie )nie mogą przebywać w domkach w godzinach nocnych od 22:00 do 7:00 dnia następnego.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domkach Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używanie grzałek żelazek elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku.
 10. W domku znajduje się kominek z wkładem należy zawsze używać kominka zgodnie z przeznaczeniem wkład kominka musi być zawsze szczelnie zamknięty. Zabronione jest pozostawienie kominka bez nadzoru.
 11. Zabrania się wynoszenia z domków rzeczy stanowiących wyposażenie w tym pościel, ręczniki, dekoracji , żarówek  itp.
 12. Prosimy o nie zakłócanie  spokojnego pobytu innym gościom oraz przestrzeganie ciszy nocnej od 22:00 do 7:00 rano.
 13. W przypadku opuszczenia domku prosimy o wyłączenie urządzeń pobierających prąd elektryczny (oświetlenie ,telewizora )oraz zamknięcie drzwi na klucz.
 14. W domkach segregujemy odpady .Zachęcamy do wyrzucania odpadów do dwóch koszy BIO( odpady biodegradowalne resztki żywności) oraz RECYKLING (papier szkło metale tworzywa sztuczne).
 15. Pobyt zwierząt w domu jest zabroniony.
 16. Parking mieszczący się na terenie Odludomków jest bezpłatny ,niestrzeżony.
 17. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
 18. Na terenie domków prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność, prosimy zachować przy placu zabaw. Opiekunowie /rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci przebywające pod ich opieką.
 19. Opiekunowie/ rodzice odpowiadają za szkody wyrządzone przez dzieci będące pod ich opieką.
 20. Goście powinni zawiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 21. W domku znajduje się apteczka pierwszej pomocy.
 22. W okresie zimowym zalecane jest posiadanie na wyposażeniu  samochodu łańcuchów.
 23. Gospodarze Odludomków nie ponoszą odpowiedzialności za przejściowe niedogodności spowodowane na przykład czasowym brakiem prądu, internetu, telewizji.
 24. Regulamin Odludomków podaje się gościom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz w drodze indywidualnej zapoznania się przez gościa i poświadczenia znajomości jego treści podczas meldunku.

 

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Życzymy udanego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Odludomków.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady( UE )2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) obowiązującego od 25 maja 2018 informujemy że Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Odludomki, Smerek 94 38-607 Smerek, Polska. W podmiocie wyznaczone są osoby nadzorujące przestrzeganie zasad ochrony danych kontakt email: [email protected] Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę noclegową-na podstawie Art.6 ustawy 1 lit b RODO; w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie artykułu 6 ustawy 1 lit f RODO .

Odbiorcami pani pana danych osobowych będą partnerzy świadczący usługi techniczne pani pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich lub transportowych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo podatkowej przez okres wynikający z artykułu 70 ustawy pierwszej w zw z art 681 ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku to jest z dnia 23 marca 2018 r d z u z 2018r poz 800 przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku ma pani pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii do sprostowania poprawiania swoich danych do usunięcia danych ograniczenia przetwarzania danych do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora przestaniemy przetwarzać pani pana dane w tym zakresie chyba że będziemy w stanie wskazać że są one na mnie niezbędne do ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń do przenoszenia danych prawo do wniesienia Skargi organu nadzorczego w celu skorzystania z określonych powyżej należy skontaktować się z administratorem ma pani panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna pan pani że przetwarzane pani pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych a od 25 maja 2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych